image/svg+xml

Odpady

Všeobecné informace o odpadech  

     Podle § 12 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí obecná základní povinnost, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Uvedenou základní povinnost specifikuje § 12 odst. 2 zákona o odpadech, a to tak, že pokud zákon nestanovuje jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena.

  

     Odpadové hospodářství je jednou ze základních a nejrozsáhlejších oblastí ochrany životního prostředí. Obec plně odpovídá za systém informací, sběru, shromažďování, přepravy, odstraňování a evidence odpadů, které produkují její občané. Vydává vlastní vyhlášku o způsobu nakládání s odpady, která je závazná pro obyvatele a ostatní subjekty na území obce a zejména určuje systém nakládání s odpady (viz odkaz na vyhlášku obce Černčice č. 2/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním odpadem). 

 

     Obec má určité možnosti, jak v případech nedodržování nakládání s odpady postupovat. Kontrolní a sankční kompetence obecního úřadu uvádí ustanovení § 79 odst. 1 písm. e), h) a dále § 80 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona o odpadech. Důležitou kompetencí, kterou ve vztahu k fyzickým osobám nepodnikajícím má pouze obec, je možnost stanovení nápravného opatření podle § 80 odst. 1 písm c) téhož zákona.

 

     Existují i jiné nástroje než zákon o odpadech. Skutkovou podstatu přestupku spočívající v neoprávněném založení skládky nebo odkládání odpadů nebo odpadů mimo vyhrazená místa obsahuje § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek může obecní úřad udělit pokutu do 50 tisíc korun.

 

     Jelikož je předmětem právní ochrany také zájem na udržování čistoty, na nenarušeném životním prostředí a na tom, aby byly věci odkládány na vyhrazená místa, jsou v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) upraveny sankce za správní delikty právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. I v těchto případech má sankční pravomoc samotná obec (respektive obecní úřad). Například podle ustanovení § 58 odst. 2 zákona o obcích je předmětem správního deliktu neudržování čistoty a pořádku na vlastním nebo užívaném pozemku způsobem, že je narušen vzhled obce. Podle § 58 odst. 3 téhož zákona je předmětem správního deliktu znečištění veřejného prostranství, narušení životního prostředí v obci nebo odložení věci mimo vyhrazené místo.

     Nejčastějším důvodem vzniku porušování výše uvedených zákonů může být například nedostatečná informovanost. Občané často dostatečně nevědí o možnostech bezplatného předání řady odpadů na sběrný dvůr, odevzdání nepoužívaných elektrospotřebičů v rámci zpětného odběru přímo v prodejnách nebo například o možnostech nabídnout staré oděvy charitativním sdružením. Dostatečný počet sběrných nádob a míst určených obcí k odkládání komunálního odpadu a jeho složek, jakož i vhodná vzdálenost umístění od obytných domů, může být funkčním opatřením, kterým lze alespoň částečně předcházet neoprávněnému nakládání s odpady.

Nedílnou součástí nakládání s odpady je jeho třídění:

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vašem okolí.

 

Nádoby na tříděný sběr odpadu

Sběr papíru
 

Do těchto modrých kontejnerů můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Obaly z papíru bývají označeny:           

Sběr skla


 
Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Obaly ze skla bývají označeny:       
 
Sběr plastů

 
Do žlutých nádob můžete odhodit pouze PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout).

Pro další zvýšení kvality sběru a třídění odpadů má pro Vás obec bezúplatně k dispozici 2 druhy 110 l pytlů a to:
-    žlutý – na ostatní plasty (kelímky od jogurtů, hořčice, kečupů, aviváže, šamponů, 
                  tekutých mýdel, polystyren, sáčky, tašky z umělé hmoty, fólie apod.).
                  Důležité je vypláchnutí nebo omytí těchto obalů.
-    červený – na  tetrapaky  (krabice od mléka, vína, džusů, apod.).
                       Obaly od tetrapaků nevymýváme, necháme je pouze odkapat.

Tyto pytle si můžete vyzvednout na OÚ. Odvoz těchto pytlů na vyžádání zajišťuje obec svými pracovníky vždy ve středu.

Do žlutých kontejnerů a pytlů nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).
Obaly z plastů bývají označeny:        
 Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:          

Sběr kovů

Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. Obec Černčice ve spolupráci se SDH pořádá taktéž sběr kovového odpadu. Každý zájemce, který chce tento odpad věnovat našim hasičům, může to nahlásit na obecním úřadě a o sběrový den bude tento odpad odvezen a zlikvidován.
 
Nutno rozlišovat v systému sběru odpadů tyto základní pojmy: sběrný dvůr, sběrné místo, sběrné hnízdo.

Sběrný dvůr    

Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli.                                  
     Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů - vše zjistíte přímo na vratech do dvora, nebo se můžete zeptat na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.
     Obec Černčice také pro letošní rok uzavřela smlouvu s firmou Marius Pedersen  Group na služby týkající se nakládáním s odpady. Každý občan Černčic, který se prokáže občanským průkazem, má možnost odevzdávat v průběhu roku bezplatně 300 kg objemného odpadu, který se svými rozměry nevejde do popelnic. Jedná se např. o nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, obuv, dveře, sanitární keramiku, dřevo, atp. Pneumatiky z osobních automobilů je možné odevzdat na místech zpětného odběru společnosti Eltma (www.eltma.cz nebo www.mzp.cz/cz/odber_pneu).
     Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je pro obyvatele též zdarma, stejně jako sběr nepoškozeného elektrozařízení jako televizory, počítače, radia, lednice, sporáky apod..
    Do limitu nespadá stavební a demoliční odpad včetně střešní krytiny.
 

Pro informaci uvádíme adresu sběrného dvora s otevírací dobou:

                             pondělí až pátek           8,00   -   18,00  hod.
                             sobota  a neděle          10,00   -   17,00 hod.
                             adresa:  Rybalkova ulice, Louny

 

     Obec Černčice taktéž provádí 2 x ročně sběr nebezpečných složek komunálního odpadu u nás přímo ve vsi. Většinou se tak děje na jaře a na podzim, kdy bývají na staré vsi přistaveny kontejnery a oprávněná firma vybraný odpad odváží do sběrného dvora k likvidaci. Tato služba je organizována pro ty občany, kteří nemají možnost v průběhu roku odpad odvážet přímo do sběrného dvora firmy Marius Pedersen v Lounech. O tom, kdy bývají tyto kontejnery přistaveny ve vašem okolí, se dozvíte na obecním úřadě, popř. na vývěskách nebo v obecním rozhlase.    
     Při třídění odpadu má občan možnost v případě, že popelnici o objemu 120 l nenaplní, nahradit ji popelnicí s menším obsahem. Třídící občany obec zvýhodňuje formou příspěvku, který však není nárokový.
     Dále doporučujeme občanům, aby odpady ze zeleně, z prořezu okrasných či ovocných dřevin a listí odkládali na skládku bioodpadu za obecním hřbitovem. Pálením tohoto odpadu by jste se mohli dostat do rozporu (dle občanského zákoníku, § 127, odst. 1), se svými sousedy tím, že je budete obtěžovat zápachem, dále tím můžete porušit zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší § 3, odst. 5. Ušetříte si tím i možné problémy s hasičským záchranným sborem, který na Vás může někdo zavolat.
 

Sběrné místo

Je oplocené místo v sousedství hřbitova u bažantnice a areálu SÚS Louny. Občané, kteří se zúčastňují systému sběru komunálního odpadu (platí popelnice či bílé pytle), zde mohou uložit všechny druhy tříděného odpadu kromě nebezpečného, elektroodpadu, stavební suti, pneumatik a velkoobjemového. Dozorová služba zde hlavně vydává a zpětně eviduje  naplněné žluté pytle pro sběr plastů (mimo PET) a oranžové pytle pro sběr nápojových kartonů. Je v zájmu občanů, aby si evidenci kontrolovali, protože podle počtu odvzdaných pytlů (min.5 ks) je při platbě za svoz komunálního odpadu (popelnici) přiznán příspěvek od obce 350,-Kč.
    
Otevírací doba sběrného místa: 
                            letní období                                             zimní období
středa :    9.00 - 12.00   13.00 - 17.00                 9.00 - 12.00   13.00 - 16.00
sobota:              8.00 - 11.30                                              8.00 - 11.30
adresa: Tylova ul. (u hřbitova), Černčice
Vytříděný odpad pravidelně ze sběrného místa sváží firma Marius Pedersen.
Skládka biomasy
Je součástí sběrného místa a také provozována Obecním úřadem Černčice v lokalitě u bažantnice. Žádáme, aby občané na ni uskladňovali pouze odpady ze zeleně, z prořezu okrasných či ovocných stromů a listí. Při prováděných kontrolách bylo zjištěno, že se na skládce objevují nejenom zbytky nábytku, ale hlavně kameny a dokonce kusy betonů.
Je nutné si uvědomit, že tato „nadstandardní služba“, kterou neposkytuje většina obecních úřadů, je finančně náročná nejenom pro naši obec, ale hlavně pro firmu, která tento kompostovaný odpad odváží k dalšímu zpracování. Při další manipulaci totiž dochází k poškození strojů (rozmetadel) řádově v desítkách tisíc Kč. Dále si musíme uvědomit, že terénní pracovníci obce nejsou otroci pohodlných a pravidel nerespektujících spoluobčanů.
Musíme konstatovat, že pokud někteří občané Černčic a Obory nebudou pravidla skládkování dodržovat, bude tato služba ukončena, což by určitě pro řadu slušných spoluobčanů přínosem nebylo.

 

Sběrné hnízdo - umístění kontejnerů na tříděný odpad v obci Černčice

Komodita                  Stanoviště kontejnerů

na PET lahve -          3 ks stará ves (Komenského náměstí)
                                    3 ks dvůr nákupního střediska
                                    2 ks ulice Karla Šrůmy u čp. 425
                                    3 ks ulice Karla Šrůmy u panelových domů
                                    2 ks Havlíčkova ulice u garáží
                                    1 ks ZŠ a MŠ ulice Fügnerova
                                    1 ks u pivovaru
                                    1 ks sběrový dvůr

na sklo -                    1 ks stará ves (Komenského náměstí)
                                    1 ks dvůr nákupního střediska
                                    1 ks ulice Karla Šrůmy u čp. 425
                                    2 ks ulice Karla Šrůmy u panelových domů
                                    1 ks Havlíčkova ulice u garáží
                                    1 ks ZŠ a MŠ ulice Fügnerova
                                    1 ks u pivovaru
                                    1 ks sběrový dvůr

na papír -                  1 ks u pivovaru
                                    2 ks dvůr nákupního střediska
                                    2 ks ulice Karla Šrůmy u panelových domů
                                    2 ks stará ves ( Komenského náměstí)
                                    1 ks sběrový dvůr

 

image/svg+xml

Kam dál?

KONTAKTY

Adresa


dome

Obec Černčice
Jiráskova 223
439 01 Černčice

Spojení


telefon

tel. sekretariát: 415 676 331
tel. starosta: 724 179 640
e-mail: oucerncice@cerncice.cz 

Úřední hodiny


hodiny

pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
image/svg+xml
Top