image/svg+xml

Odpady

Všeobecné informace o odpadech   

Odpadové hospodářství je jednou ze základních a nejrozsáhlejších oblastí ochrany životního prostředí. Obec odpovídá za systém informací, sběru, shromažďování, přepravy, odstraňování a evidence odpadů, které produkují její občané. Vydává vlastní vyhlášku o způsobu nakládání s odpady, která je závazná pro obyvatele a ostatní subjekty na území obce a zejména určuje systém nakládání s odpady. V Černčicích se jedná o Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. ikona Zde [DOC 92 kB]

Třídění odpadu v obci

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Pořiďte si do domácnosti další koše (nádoby) na ukládání papíru, skla a plastů, aby byl odpad od začátku vytříděný.

Stanoviště zvláštních sběrných nádob na papír, sklo a PET lahve:

Sběrné místo u hřbitova
Komenského náměstí
Dvůr nákupního střediska (přístup z Masarykova náměstí)
Ulice Karla Šrůmy (u č. p. 425)
Ulice Karla Šrůmy (u panelových domů)
Ulice Havlíčkova (u garáží, na rohu s ulicí Čelakovskou)
Ulice Fügnerova (ZŠ a MŠ)
U pivovaru

Nádoby na tříděný sběr odpadu

Tyto nádoby nejsou určeny pro likvidaci odpadu z podnikatelské činnosti osob samostatně výdělečně činných.

Sběr papíru

Do těchto modrých kontejnerů můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.           

 

 

 

Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo. Nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

 

 

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit pouze PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout).

 

 

 

 

Pro další zvýšení kvality sběru a třídění odpadů má pro Vás obec bezúplatně k dispozici 3 druhy 110 l pytlů a to:

-          žlutý – na ostatní plasty (kelímky od jogurtů, hořčice, kečupů, aviváže, šamponů, tekutých mýdel, polystyren, sáčky, tašky z umělé hmoty, fólie apod.).       Důležité je vypláchnutí nebo omytí těchto obalů. Do žlutých kontejnerů a pytlů nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). 

-          červený – na  tetrapaky  (krabice od mléka, vína, džusů, apod.). Obaly od tetrapaků nevymýváme, necháme je pouze odkapat.  

-          šedý – na plechovky od nápojů, kovové uzávěry/víčka, konzervy, alobal, hliníková víčka, hliníkové obaly od potravin. Do šedých pytlů nepatří nápojové kartóny, spreje se zbytky obsahu, plechovky od barev, baterie, elektroodpad.  

Tyto pytle si můžete vyzvednout ve sběrném místě u zaměstnanců OÚ.   Do žlutých kontejnerů a pytlů nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Sběr kovů

Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. Obec Černčice kovový odpad odebírá na svém sběrném místě v Tylově ulici (naproti hřbitovu).

Sběrné místo

Jedná se o zvláštní oplocené sběrné místo v ulici Tylova (naproti hřbitovu), kde lze v provozní době (středa od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin, sobota od 8:00 do 11:30) odkládat do zvláštních sběrných nádob některé složky komunálního odpadu.
Konkrétně: papír, sklo, PET lahve, nápojové kartony a ostatní plasty v červených a žlutých pytlích, drobné kovy, ostatní kovy, směsný komunální odpad.

Odevzdat lze také použitý rostlinný kuchyňský olej, který nepatří do odpadu. Použitý kuchyňský olej stačí doma slévat do PET lahve nebo sklenice a následně ve sběrném místě přelít do připraveného barelu.

Pro občany, kteří jsou zapojeni do sběru komunálního odpadu (platí poplatek za odvoz popelnice/kontejneru) je zde umístěn velký kontejner na směsný komunální odpad, do kterého je možné odkládat komunální odpad, který se nevejde do zaplacené popelnice/kontejneru. Do tohoto velkého kontejneru ale nepatří nebezpečný odpad, suť ani velkoobjemový odpad, který je nutné odvážet do sběrného dvora v Lounech, nebo odevzdat při 2x ročně obcí realizovaných sběrech.

Nově jsou zde také umístěny dva kontejnery na biologicky rozložitelný odpad a dřevní hmoty (pouze větve).

Sběrný dvůr

adresa:  Rybalkova 2958, Louny
pondělí až pátek           8,00   -   18,00  hod.
sobota  a neděle          10,00   -   17,00 hod.
Polední přestávka: 12:00 - 12:30 (každý den vč. sobot a nedělí)

Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných popelnic/kontejnerů (velkoobjemový odpad), a také nebezpečné složky komunálního odpadu. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli. Obec Černčice má uzavřenou smlouvu s firmou Marius Pedersen  Group na služby týkající se nakládáním s odpady. Každý občan Černčic, který se prokáže občanským průkazem, má možnost odevzdávat v průběhu roku bezplatně 300 kg objemného odpadu, který se svými rozměry nevejde do popelnic/kontejnerů. Jedná se např. o nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, dveře, sanitární keramiku, dřevo, atp. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je pro obyvatele též zdarma, stejně jako sběr nepoškozeného elektrozařízení jako televizory, počítače, radia, lednice, sporáky apod. Do tohoto dvora je možné též odvézt stavební suť za poplatek 300 Kč bez DPH za jednu tunu.

Další formy sběru

Obec Černčice taktéž provádí 2 x ročně sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu u nás přímo ve vsi. Většinou se tak děje na jaře a na podzim, kdy bývají u hasičské zbrojnice v Tylově ulici přistaveny kontejnery a oprávněná firma vybraný odpad odváží do sběrného dvora k likvidaci. Tato služba je organizována pro ty občany, kteří nemají možnost v průběhu roku odpad odvážet přímo do sběrného dvora firmy Marius Pedersen v Lounech. O tom, kdy bývají tyto kontejnery přistaveny ve vašem okolí, se dozvíte na obecním úřadě, popř. na vývěskách nebo v obecním rozhlase.    

Sběr starých elektrospotřebičů provádí místní SDH. Elektrospotřebiče je možné přivážet do Tylovy ulice k budově bývalé „vodárny“ přestavěné na hasičskou zbrojnici a zde je ponechat před vraty.  

Při třídění odpadu mají občané možnost v případě, že popelnici o objemu 120 l nenaplní, nahradit ji popelnicí s menším obsahem (80 l). Pro rok 2019 je sazba za odvoz menší popelnice 1 070 Kč a je tedy o 330 Kč nižší než u standardní 120 litrové popelnice. Cena pronájmu této popelnice je poté 125 Kč/rok. Menší popelnici mohou získat domácnosti o max. dvou členech a domácnosti, které jsou aktivně zapojeny do třídění odpadu.
Třídící občany obec zvýhodňuje formou příspěvku, který však není nárokový a v roce 2019 je poskytován formou nižšího poplatku za odvoz popelnice ve výši 350 Kč, při splnění podmínky odevzdání minimálně 5 kusů pytlů (žluté, červené, šedé) ve sběrném místě v předcházejícím roce.

Skládka biomasy

Je prozatím provozována Obecním úřadem Černčice v lokalitě za hřbitovem. Žádáme, aby občané na ni uskladňovali pouze odpady ze zeleně, z prořezu okrasných či ovocných stromů a listí. Prostor je rozdělen na ukládání dřevní hmoty a bio odpadu. Tento způsob skladování na volné propustné ploše nebude dále možný. Do budoucna se bude tento odpad ukládat pouze do připravených kontejnerů ve sběrném místě, aby nemohlo docházet k znečišťování spodních vod.
Při prováděných kontrolách bylo zjištěno, že se na skládce objevují nejenom zbytky nábytku, ale hlavně kameny a dokonce kusy betonů.
Je nutné si uvědomit, že tato „nadstandardní služba“, kterou neposkytuje většina obecních úřadů, je finančně náročná nejenom pro naši obec, ale hlavně pro firmu, která kompostovaný bio odpad odváží k dalšímu zpracování. Při další manipulaci totiž dochází k poškození strojů (rozmetadel) řádově v desítkách tisíc Kč. Dále si musíme uvědomit, že pracovníci obce nejsou otroci pohodlných a pravidel nerespektujících spoluobčanů. Jen pro vysvětlení dřevěný odpad (pouze větve) jsou našimi pracovníky nakládány a odváženy do Cítolib na drcení.

 

 

 

 

 

 

image/svg+xml

KONTAKTY

Adresa


dome

Obec Černčice
Jiráskova 223
439 01 Černčice

Spojení


telefon

tel. sekretariát: 415 676 331
tel. starosta: 724 179 640
e-mail: oucerncice@cerncice.cz 

Úřední hodiny


hodiny

pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
image/svg+xml
Top