image/svg+xml

Přístup k informacím

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

 

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

 

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Oficiální název

Obec Černčice


2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, které má 15 členů. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je pětičlenná rada obce, která ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. Iniciativními a poradními orgány rady obce jsou kulturní a pořádková komise.

Obec je navenek zastupována starostou. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

 

Organizační složky obce : Organizační struktura obce Černčice (DOCX 54.31 kB)

 4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obecní úřad Černčice
Jiráskova 223,
439 01 Černčice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Černčice
Jiráskova 223,
439 01 Černčice

Možnost objednání e-službou

 

4.3 Úřední hodiny

 pondělí a středa  7:30 - 11:00    11:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

tel. sekretariát: 415 676 331
tel. starosta:  724 179 640

 

4.5 Číslo datové schránky

tcbbks7

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.cerncice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

oucerncice@cerncice.cz


(možnost použití elektronického podpisu)

 

4.8 Další elektronické adresy

starosta@cerncice.cz

rokytova@cerncice.cz

podlasecka@cerncice.cz

 


5. Bankovní spojení (číslo účtu)

2022481/0100


 

6. Identifikační číslo (IČ)

00 556 271 


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Obec není plátce DPH


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a pravidla
Jednací řád
Zápisy ze zasedání


8.2 Rozpočet

Rozpočty obce
Závěrečné účty obce
Kontrola hospodaření obce


9. Žádat o informace lze:

 • osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle: 415 676 331
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu  oucerncice@cerncice.cz
  • poštou na adresu Obecní úřad 
  • datovou schránkou tcbbks7
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

 


10. Příjem žádostí a dalších podání

 • osobně na Obecním úřadě  v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle: 415 676 331
 • elektronicky (e-mailem) na adresu: oucerncice@cerncice.cz 
 • poštou na adresu Obecní úřad 
 • datovou schránkou tcbbks7

 


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na Obecním úřadě

 • poštou na adresu Obecní úřad k rukám starosty

 • datovou schránkou tcbbks7

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

 


12. Formuláře

Ke stažení v sekci Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

 

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky

Vyhlášky a pravidla

Nařízení

Nebyly vydány

Vnitřní předpisy

Nebyly vydány

Řády

Jednací řád

 15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

 3,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

 6,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

 20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahrané diskety

 10,- Kč

 

- 1 ks kopírování diskety

 20,- Kč

 

- 1 ks nenahraného CD

 20,- Kč

 

- 1 ks kopírování CD

 40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

 100,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

Nebyly vydány

 


17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací v rubrice Výroční zprávy


18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v rubrice Poskytnuté informace


19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte  název obce a okres 
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT 

20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

Správce údajů: Obec Černčice

Kontakty na správce najdete ZDE.  https://www.cerncice.cz/pristup-k-informacim/#p4

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v  obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontaktna pověřence pro ochranu osobních údajů:

marek.komarek@sms-sluzby.cz

tel. +420 725 983 171

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v  obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v  obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad https://www.cerncice.cz/pristup-k-informacim/#p15 Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu oucerncice@cerncice.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

 

 

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda Evidence obyvatel Školení BOZP Smlouvy Evidence poplatků Spisová služba Vítání občánků, jubilea Vidimace a legalizace Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Knihovna Volby Účetnictví Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Evidence včelstev Stavební dokumentace Správní řízení Úřední deska Czech Point Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o střetu zájmů Zápisy ze zastupitelstva, rady a výborů
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Zpracovatel Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Vedení evidence obyvatel Evidence BOZP Evidence smluv týkajících se obce Vedení evidence pro vyměření poplatků Spisová služba Organizace vítání občánků a oslava jubileí Evidence ovřených listin a podpisů Evidence členů jednotky Evidence čtenářů Organizace voleb Vedení účetnictví Dokumentace o výběrovém řízení na ředitele příspěvkové organizace Vedení evidence včelstev Evidence stavební dokumentace Evidece správních rozhodnutí Evidence dokumentů sejmutých z úřední desky Vyřízení žádostí Czech Point Evidence žádostí o informace Evidence dokumentů vytvořených dle zákona o střetu zájmů Záznam o činnosti ogánů obce
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Zaměstnanci úřadu, zastupitelé, členové komisí a výborů Občané obce s trvalým pobytem Zaměstnanci OÚ  s pracovní smlouvou Jakákoli fyzická osoba Občané s trvalým pobytem v obci, vlastníci nemovitostí v katastru obce, nájemci hrobů Každý písemně kontaktující obec Občané obce Žadatelé (občané EU) Členové jednotky Jakákoli fyzická osoba v knihovně dobrovolně přihlášená Občané obce a ostatní oprávnění voliči Jakákoli fyzická osoba Úspěšní uchazeči o post ředitele příspěvkové organizace Občané obce, majitelé nemovitostí v obci Občané obce, majitelé nemovitostí v obci, dotčení občané Účastníci správního řízení Občané obce Žadatelé o služby Czech Point Žadatelé o informace Volení zástupci obce Zastupitelé, dotčení občané
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, dřívější příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo, číslo OP, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte zaměstnance, jméno a příjmení manžela/manželky, předchozí zaměstnání, vzdělání, předchozí praxe, druh pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, státní občanství a jiné osobní údaje s příčinným vztahem k realizaci pracovně-právního vztahu občané - jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, rodinný stav, informace o partnerství; zákonní zástupci, manželé, partneři, děti - jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo jméno, příjmení, datum narození, pracovní zařazení, schopnost vykonávat činnost jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, bankovní spojení, IČO, DIČ jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, finanční částka veškeré osobní údaje jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonných zástupců jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa trvalého bydliště, číslo dokladu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, kontakt, schopnost vykonávat činnost jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, číslo dokladu, datum narození, státní občanství, omezení svéprávnosti, číslo voličského průkazu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, částka, jméno, příjmení a číslo účtu zákonného zástupce jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo dokladu, údaje o vzdělání, údaje o praxi, výpis z rejstříku trestů, schopnost vykonávat funkci jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště bydliště, kontakt jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, parcelní číslo, datum narození jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, věc rozhodnutí dražební vyhlášky - jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, předmět dražby, finanční částka jméno, příjmení, místo a okres narození, datum narození,  číslo dokladu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození či jiný druh osobních údajů, který pro účel zpracování uvedené osoby samy sdělí jméno, příjmení, datum narození, údaje o podnikání a zaměstnání, informace o majetku, příjmech, darech a závazcích jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, účetní, pokladní, ČSSZ, ZP, FÚ, ÚP starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní pokladní, účetní starosta, účetní, pokladní, kulturní komise, kniha k nahlížení veřejnosti starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní, velitel jednotky knihovnice starosta, účetní, pokladní, volební komise starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní pokladní starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní starosta, účetní, pokladní
Doba uchování osobních údajů max. 30 let (viz spisový a skartační řád) max. 50 let (přihlašovací lístek k trvalému pobytu; viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád), v případě, že je smlouva nedílnou součástí jiných dokumentů viz doba uchování těchto dokumentů 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) pamětní kniha - trvale, seznam - 1 rok po akci 5 let (viz spisový a skartační řád) po dobu členství v jednotce po dobu aktivního čtenářského účtu max. 10 let (viz spisový a skartační řád) max. 10 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) max. 10 let (viz spisový a skartační řád) 1 rok (viz spisový a skartační řád) doba uchování viz § 56a odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 10 let (viz spisový a skartační řád)
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c b c c e c c c c c c c c c c c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákon č. 435/2004 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 48/1997 Sb. zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády 201/2010 Sb. Není třeba vyplnit buňku. zákon č. 280/2009 Sb. (daňový řád), zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, zákon č 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích zákon č. 499/2004 Sb. o spisové službě a archivnictví § 36a a § 149a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zákon. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, zákon č. 365/2000 Sb. §29 a §68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 561/2004 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na komunikacích zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, zákon č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE ne NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
                                           

 

 [1] Čl. 38 odst. 5 ON

21. Informace o obecním informačním systému

Prohlášení
Obecní úřad nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.


22. Informace o územním plánu

více informací v rubrice Uzemní plán

image/svg+xml

KONTAKTY

Adresa


dome

Obec Černčice
Jiráskova 223
439 01 Černčice

Spojení


telefon

tel. sekretariát: 415 676 331
tel. starosta: 724 179 640
e-mail: oucerncice@cerncice.cz 

Úřední hodiny


hodiny

pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
image/svg+xml
Top